Contact
MOTO Classics
Handelsweg 45
Kapelle
Bekijk op de kaart
willem@motoclassics.nl
+31 (0)6 53 70 81 61

Alleen op afspraak

MOTO Classics is gespecialiseerd in de in- en verkoop van klassieke en vintage motoren.

Willem Koppejan, de eigenaar van MOTO Classics, is sinds hij op 7-jarige leeftijd bij zijn vader achterop de Norton Dominator 88 naar de TT in Assen ging een groot motorliefhebber. Inmiddels is hij al ruim 40 jaar werkzaam in de motorfietsbranche en bezit hij een ruime ervaring op het gebied van klassieke en bijzondere motoren.

Heeft u interesse in één van de exemplaren die wij aanbieden? Wilt u een klassieke motorfiets kopen of juist verkopen? Neem dan contact met ons op. Ons aanbod is te bezichtigen in Kapelle (alleen op afspraak). Bij verkoop komen wij in de meeste gevallen bij u langs.

1: Kan ik meer foto's krijgen van de motorfiets?

Natuurlijk, wij kunnen verschillende gedetailleerde foto's van de motorfiets nemen en aan u doorsturen.

2: Kan ik een video krijgen van de motor terwijl hij loopt?

Dat kan, maar wij zullen daarvoor wel kosten in rekening moeten brengen omdat wij de motorfiets daarvoor rijklaar moeten maken. Zie ook vraag 3 hieronder.

3: Kan ik een proefrit maken?

Dat is mogelijk, u kunt daarvoor een afspraak maken. Maar omdat de meeste klassieke motorfietsen reeds geruime tijd hebben stilgestaan, vergt het vaak enige tijd en aandacht voordat wij hem lopend hebben gemaakt. Wij vragen daarom een bedrag variërend van €200,- tot €500,- voor een proefrit. Dit bedrag brengen wij weer in mindering op de aankoopprijs wanneer u besluit de motorfiets te kopen.

4: Wordt de motorfiets rijklaar afgeleverd?

Jazeker, in principe zorgen wij er voor dat hij rijklaar is bij aflevering. Er zijn uitzonderingen waarbij rijklaar maken niet mogelijk is. In dat geval wordt u daar op voorhand over ingelicht.

5: Kan de motorfiets ook gebracht of verzonden worden?

Ja, als u zelf niet in staat bent om de motorfiets op te komen halen, dan kunnen wij hem, eventueel tegen vergoeding van de vrachtkosten, bij u bezorgen. Neem daarvoor contact met ons op.

6: Krijg ik garantie op de motorfiets?

Nee, op zulke klassieke motorfietsen kan geen garantie gegeven worden. Wij geven een zo eerlijk mogelijke beschrijving van de motorfiets en doen onze uiterste best om hem in zo goed mogelijke staat af te leveren.

Algemene Voorwaarden

Art. 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of handelt in naam van een bedrijf. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en consument.

Art. 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Art. 3: Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, voorzien van een dagtekening of datum.
 2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 2 dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW volgens de margeregeling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes gehouden worden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid had horen te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 4: Onderzoek

 1. De consument heeft het recht en de mogelijkheid om de goederen vooraf te bezichtigen, te onderzoeken en zich te overtuigen van de hoedanigheid.
 2. Beschrijvingen van de goederen, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch dienen door de consument vooraf te worden gecontroleerd op juistheid, daar aan deze beschrijvingen geen rechten ontleend kunnen worden.

Art. 5: Garantie

 1. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de totstandkoming van de koopovereenkomst.
 2. Alle goederen worden verkocht met bijbehorende documenten zoals kentekenbewijzen, en indien aanwezig keuringsrapporten, enz.
 3. Indien een gebrek of schade is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de consument of derden, of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet geschikt zijn, dan kan gebruiker hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Art. 6: Betaling

 1. Levering geschiedt na volledige betaling van de overeengekomen prijs, inclusief eventuele vrachtkosten en alle andere kosten met betrekking tot levering.
 2. Tenzij anders vermeld, wordt de motorfiets geleverd volgens de margeregeling.

Art. 7: Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af winkel/magazijn van gebruiker.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of hem ter hand worden gesteld.
 3. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging na een overeengekomen aanbetaling van de koopprijs, inclusief eventuele overeengekomen vrachtkosten en alle andere kosten met betrekking tot levering.
 4. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Art. 8: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument is Nederlands Recht van toepassing.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van MOTO Classics en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een motor, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw motor of facturatie. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties. Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw motor, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en u kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement.